Ứng dụng công nghệ sinh học bảo vệ môi trường

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu đề án "Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2020" để chủ động phối hợp trong triển khai thực hiện.

Đề án sẽ đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để nâng cao năng lực, hiệu quả phòng ngừa, xử lý ô nhiễm, phục hồi, cải thiện chất lượng môi trường.