UBND TP trả lời kiến nghị của cử tri: Về dự án Quy hoạch cơ bản khu vực sông Hồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các quy hoạch được duyệt và quy hoạch của các dự án chuẩn bị triển khai thực hiện trong thời gian qua đều được công bố công khai theo quy định.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=45589