UBND TP Thủ Đức được ủy quyền nhiều nhiệm vụ

    UBND TP Thủ Đức vừa được UBND TP.HCM ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ trên 4 lĩnh vực: Xây dựng - Môi trường - Đô thị; Kinh tế - Ngân sách - Dự án; Tư pháp; và Văn hóa - Giáo dục - Thông tin - Xã hội - Khoa học.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ubnd-tp-thu-duc-duoc-uy-quyen-nhieu-nhiem-vu-55625.htm