UBCKNN thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của KLS

Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long phải chấm dứt ngay mọi hoạt động ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty đồng thời phải thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

UBCKNN thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của KLS - Ảnh 1

Ngày 17/11/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1249/QĐ-UBCK thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động số 18/UBCK-GPHĐKD ngày 06/10/2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS).

Những cá nhân sau phải chịu trách nhiệm pháp lý về các liên quan đến Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long phát sinh sau khi Quyết định này có hiệu lực bao gồm ông Hà Hoài Nam - Người đại diện theo pháp luật – Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông PPhạm Tấn Huy Bằng - Thành viên Hội đồng quản trị; ông Phạm Vĩnh Thành - Thành viên Hội đồng quản trị; ông Trần Văn Trọng - Thành viên Hội đồng quản trị và ông Bùi Chiến Phong - Thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long phải chấm dứt ngay mọi hoạt động ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty đồng thời phải thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Được biết, cổ phiếu KLS đã hủy niêm yết theo trường hợp hủy niêm yết bắt buộc do giải thể doanh nghiệp vào ngày 21/7/2016 và ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là ngày 20/7/2016. Các cổ đông thực hiện mua cổ phiếu KLS vào ngày giao dịch cuối cùng 20/7/2016 sẽ có tên trong danh sách nhận tiền thanh toán khi Công ty giải thể.

Đợt thanh toán tiền đầu tiên được KLS thực hiện vào ngày 04/8/2016 với giá trị thanh toán là 10.000VND/cổ phiếu. Tiền thanh toán sẽ được trả tự động vào tài khoản chứng khoán của các cổ đông.