Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt đã giảm

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, đến hết năm 2008, hệ thống ngân hàng có khoảng 15 triệu tài khoản cá nhân, tăng 36% so với cuối năm 2007. Số lượng thẻ trong lưu thông đạt 13,4 triệu thẻ, tăng 46%, với 142 thương hiệu thẻ do 39 tổ chức phát hành.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192372