Tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hương Thủy – TTXVN

Tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10-2016. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 91 điểm cầu trên cả nước nhằm cung cấp một cách hệ thống, thông tin thống nhất cho đội ngũ báo cáo viên các cấp trên cả nước những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phổ biến, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh nhấn mạnh: Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt mục đích, yêu cầu những nội dung chủ yếu trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên.