Tuyên Quang: Phát hiện sai phạm hơn 13 tỷ đồng

Đó là số sai phạm mà lực lượng Thanh tra tỉnh Tuyên Quang chỉ ra qua 38 kết luận thanh tra hành chính và 220 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong 9 tháng đầu năm 2016.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị

Qua triển khai 47 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch và đã kết thúc, ban hành 38 kết luận, Thanh tra tỉnh đã phát hiện 36/62 đơn vị được thanh tra có vi phạm với số tiền gần 4 tỷ đồng, qua đó kiến nghị xử lý thu hồi hơn 3,4 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của 65 cá nhân và 23 tập thể.

Các sai phạm chủ yếu là chi không đúng mục đích và dự toán đã được phê duyệt, chi phí trái với chế độ tài chính, kế toán quy định, nghiệm thu, thanh toán cao hơn khối lượng xây lắp thực tế…

Nhằm kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Thanh tra phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tiến hành 50 cuộc kiểm tra, nắm tình hình việc chấp hành Luật Thanh tra, việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra tại các đơn vị, cơ sở và đã thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 4.5 tỷ đồng, kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm của 19 tập thể, 37 cá nhân.

Thanh tra chuyên ngành: Phát hiện sai phạm hơn 9,2 tỷ đồng

Cũng trong 9 tháng đầu năm, trên toàn tỉnh đã hoàn thành 220/285 cuộc thanh tra, kiểm tra theo các chuyên ngành của kế hoạch năm 2016 đối với 392 cá nhân và 457 tổ chức.

Lĩnh vực thanh tra chủ yếu là: Việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí, hoạt động thương mại, việc chấp hành pháp luật thuế, quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý sử dụng đất đai, chấp hành Luật Giao thông đường bộ và các lĩnh vực khác như văn hóa, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng nhãn mác hàng hóa, hoạt động thương mại điện tử, viễn thông....

Qua thanh tra, đã phát hiện 212 tổ chức và 407 cá nhân được thanh tra có sai phạm về các nội dung như: Sử dụng kinh phí không đúng dự toán được giao; chiếm dụng vốn, kinh phí của nhà nước; kê khai thiếu, ẩn lậu thuế; vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, đo lường chất lượng, trật tự an toàn giao thông ...

Đã kiến nghị xử lý số tiền sai phạm hơn 9,2 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị thu hồi hơn 6 tỷ; ban hành 404 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng về lĩnh vực thuế, xây dựng, y tế, khoa học công nghệ và trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Theo Thanh tra tỉnh, công tác thanh tra trên địa bàn đã được tiến hành theo đúng quy định của Luật Thanh tra, không xảy ra việc chồng chéo trong hoạt động của ngành. Tuy nhiên, công tác thanh tra vẫn còn một số tồn tại như việc chấp hành các quy định của Luật Thanh tra của một số các đơn vị là đối tượng thanh tra chưa nghiêm, nên việc thực hiện các kết luận, quyết định, kiến nghị về thanh tra còn chậm. Một số đơn vịthực hiện việc xử lý các tập thể, cá nhân có sai phạm được phát hiện qua thanh tra chưa kịp thời.

Trần Kiên