Tuyên Quang: Nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc

  Thời gian qua, công tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc đã được tỉnh triển khai hiệu quả, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống của người dân.

  Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thường xuyên quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh có 126/138 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn, trong đó có 39 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn đạt theo quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 1.790/2.096 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, trong đó có 998 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố đạt theo quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Nghi lễ rước mâm tồng trong Lễ hội Lồng tông. Nguồn: Báo Tuyên Quang

  Nghi lễ rước mâm tồng trong Lễ hội Lồng tông. Nguồn: Báo Tuyên Quang

  Các lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số cũng được duy trì tổ chức như: Lễ hội Lồng Tông, thị trấn Na Hang, xã Đà Vị, xã Yên Hoa, xã Sơn Phú, xã Năng Khả (huyện Na Hang), xã Lăng Can, xã Thượng Lâm (huyện Lâm Bình), xã Kim Bình, xã Phú Bình (huyện Chiêm Hóa); lễ hội Cầu May đình Hồng Thái, lễ hội Cầu Mùa đình Tân Trào, xã Tân Trào; lễ hội đình Như Xuyên, xã Đồng Quý (huyện Sơn Dương); lễ hội đình Giếng Tanh, xã Kim Phú (huyện 3 Yên Sơn), lễ hội Đình Song Lĩnh, xã Lưỡng Vượng (thành phố Tuyên Quang); Lễ hội Nhảy lửa, dân tộc Pà Thẻn, xã Hồng Quang (huyện Lâm Bình), lễ hội đình Động Sơn người Cao Lan, xã Chân Sơn, (huyện Yên Sơn)...

  Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên được đổi mới và nâng cao chất lượng. Bình quân mỗi năm, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh thực hiện ít nhất từ 130 buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, các hoạt động văn hóa; phục vụ nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chú trọng biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền, thực hiện tốt các nghị quyết về phát triển du lịch của Trung ương, của tỉnh; vận động nhân dân giữ gìn không gian văn hóa đặc sắc của dân tộc, giữ nguyên hiện trạng, cảnh quan, kiến trúc truyền thống. Định hướng và hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại một số huyện để thu hút khách du lịch, như: Mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Lâm Bình; Làng văn hóa - du lịch Giếng Tanh, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn; Làng Khau Tràng, xã Hồng Thái, huyện Na Hang; Làng Văn hóa Tân An, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa; thôn Biến, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa; thôn Cao Đường, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên... Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch thông qua việc giới thiệu các lễ hội truyền thống, danh lam thắng cảnh, văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh; thường xuyên cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp lữ hành và du khách nắm bắt thông tin về các điểm tham quan, du lịch trong tỉnh.

  Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, góp phần tích cực vào việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

  Hằng Đinh

  Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/tuyen-quang-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-bao-ton-van-hoa-truyen-thong-cac-dan-toc-20220708091320787.htm