Tuyên Quang có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Trong số 10 di sản mới được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch bổ sung vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó tỉnh Tuyên Quang có thêm hai di sản được công nhận đó là nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông Hoa tại các huyện Lâm Bình, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Yên Sơn và tín ngưỡng lễ Đại Phan của người Sán Dìu tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tuyen-quang-co-them-2-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-post709699.html