Tuyên ngôn thế giới về quyền con người với Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tư tưởng và yêu sách về quyền con người đã có từ rất lâu trong lịch sử nhân loại. Đến thế kỷ 17 - 18, tư tưởng quyền con người phát triển thành lý luận về quyền con người, trở thành ngọn cờ đấu tranh của các cuộc cách mạng dân chủ tư sản, lật đổ các chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập nền dân chủ tư sản ở Anh , Pháp, Mỹ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136661&sub=50&top=37