Tuổi nghỉ hưu tăng là hợp lý?

Sự điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là cần thiết nhằm thích ứng với quá trình già hóa dân số, nguy cơ thiếu hụt lao động trong tương lai và đảm bảo cân đối thu- chi của quỹ hưu trí, tử tuất...

HƯƠNG HUYỀN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cong-doan/tuoi-nghi-huu-tang-la-hop-ly-20231129084245222.htm