Tuổi cao chí càng cao, gương càng sáng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Người cao tuổi (NCT) có công sinh thành, nuôi dưỡng, đào tạo các thế hệ trẻ, có nhiều cống hiến trong thời kỳ kháng chiến cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sống mẫu mực, nêu gương sáng trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Cần khơi dậy tiềm năng, kinh nghiệm quý báu của lớp NCT vào công cuộc phát triển đất nước.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123664&sub=50&top=37