Tuân thủ kỷ luật của Đảng là trách nhiệm đảng viên

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi củng cố kỷ luật của Đảng như một trong những nội dung thiết yếu nhằm không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=150111