TƯ VẤN PHÁP LUẬT : CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN THỪA KẾ -PHẦN 3

    CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Thạc sỹ, luật sư ĐỖ ANH THẮNG - Giám đốc Công ty Luật ASEM, Đoàn Luật sư TP Hà Nội. Ngày : 12/06/2021

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/tu-van-truc-tiep/2021/6/tu-van-phap-luat-cac-van-de-phap-ly-lien-quan-den-tai-san-thua-kephan-3/554604