Tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4: Tạo niềm tin và sự lan tỏa

"Bằng sự gương mẫu, nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, Tỉnh ủy sẽ là tấm gương, tạo niềm tin và sự lan tỏa sâu rộng cho tổ chức Đảng cấp dưới và cho cán bộ, đảng viên noi theo, từ đó làm tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) ở từng địa phương, đơn vị” - ông Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã khẳng định như vậy trong buổi trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn kết.

Ông Hoằng cho biết: Từ cuối tháng 4, sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện. Đến hết tháng 5, toàn Đảng bộ đã hoàn thành bước phổ biến, quán triệt Nghị quyết và các văn bản hướng dẫn đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ông đánh giá như thế nào về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa qua theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)?

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được thực hiện rất nghiêm túc, cẩn trọng, chu đáo, chặt chẽ. Sau khi triển khai Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý phê bình cho tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ. So với quy định của Trung ương, đối tượng lấy ý kiến của Thanh Hóa rộng hơn, bao gồm các đồng chí nguyên tỉnh ủy viên, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã nghỉ hưu và chi ủy nơi công tác, nơi cư trú của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Các tập thể và cá nhân đã góp ý kiến cho tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy với trách nhiệm cao, góp ý cụ thể vào việc thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, thể hiện tinh thần thẳng thắn mà tâm huyết, trên tình thương yêu giúp đỡ đồng chí. Ban Thường vụ đã chỉ đạo bộ phận thường trực và tổ giúp việc tiến hành tổng hợp ý kiến của các tập thể góp ý cho tập thể và cá nhân Ban Thường vụ và tập hợp nguyên văn ý kiến của các đồng chí nguyên tỉnh ủy viên, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã nghỉ hưu tham gia góp ý cho tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ đã thẳng thắn đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh, tất cả các góp ý thuộc nội dung Nghị quyết đều được bàn bạc, xem xét kỹ lưỡng; bản tự kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, bám sát hướng dẫn của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giải trình cụ thể, chi tiết các góp ý của tập thể và cá nhân. Trong kiểm điểm, không khí thảo luận, góp ý dân chủ, đoàn kết, khách quan, chân thành, thẳng thắn; tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân đã nghiêm túc tự kiểm điểm và cầu thị tiếp thu những ý kiến đóng góp đúng đắn, xác đáng của các tổ chức, cá nhân; tự giác, trung thực xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, tự thấy rõ khuyết điểm và tự sửa chữa. Ngay trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, với tinh thần thực sự cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, Ban Thường vụ đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục ngay một số khuyết điểm đã rõ, không chờ tới khi tổ chức kiểm điểm xong.

Vậy, theo ông, sau khi Ban Thường vụ tiến hành kiểm điểm nghiêm túc đã tác động lan tỏa như thế nào đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh?

Việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện đúng yêu cầu của Bộ Chính trị. Quá trình kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ vẫn còn tiếp tục và sẽ hoàn thành sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, đánh giá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Từ kinh nghiệm rút ra trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ đã tổ chức hội nghị phổ biến đến các tổ chức Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các cơ quan đơn vị trực thuộc để vận dụng thực hiện, từ đó làm tốt việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm ở địa phương, đơn vị mình. Bằng sự gương mẫu, nghiêm túc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ là tấm gương, tạo niềm tin và sự lan tỏa sâu rộng cho tổ chức Đảng cấp dưới và cho cán bộ, đảng viên noi theo, từ đó làm tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) ở từng địa phương, đơn vị.

Trân trọng cảm ơn ông!

Lê Nam (Thực hiện)