Tư pháp Thủ đô 9 tháng đầu năm: Phát huy tốt vai trò tham mưu

  221 liên quanGốc

  'Việc tham mưu của ngành tư pháp đối với những vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành của TP có chất lượng, hiệu quả tốt'. Đây là đánh giá công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2019 được Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Hà Nội Tạ Mai Vũ thông tin tại buổi họp giao ban công tác quý III vừa diễn ra.

  Theo ông Tạ Mai Vũ, công tác tư pháp 9 tháng đầu năm đã bám sát Chương trình công tác của Bộ Tư pháp và TP. Trong đó, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát VBQPPL thực hiện tốt, kịp thời. Sở đã góp ý, thẩm định 167 văn bản, tham mưu UBND TP báo cáo 2 kiến nghị của đoàn đại biểu Quốc hội HN; tham mưu triển khai thực hiện Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; báo cáo kết quả rà soát dự thảo Quyết định quy định về công tác cán bộ thay thế Quyết định 43/2010/QĐ-UBND của UBNDTP; thành lập Hội đồng thẩm định các đề xuất xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung thay thế Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND, Nghị quyết về một số chính sách giảm nghèo bền vững; hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình HĐNDTP kỳ họp giữa năm.

  Trong kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, Sở đã tham mưu UBND TP công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018; đề xuất sửa đổi, bổ sung những vướng mắc, bất cập của pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” và quy chế, các văn bản QPPL hiện hành của TP về bảo vệ bí mật Nhà nước; tổ chức kiểm tra công tác ban hành VBQPPL tại các đơn vị: Sơn Tây, Phúc Thọ, Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm; phối hợp với các Sở ngành sửa đổi, bổ sung, thay thế các VBQPPL của TP theo kiến nghị của Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp...

  Người dân làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp

  Các nhiệm vụ công tác khác của ngành cũng đạt nhiều kết quả. Nổi bật như: Hoạt động PBGDPL, nhất là việc triển khai các chương trình, kế hoạch được quan tâm, chú trọng, bám sát các VBQPPL mới của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của TP; Công tác hộ tịch, chứng thực, quốc tịch, nuôi con nuôi có nhiều chuyển biến tích cực.

  Việc ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC được chú trọng, giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện. tham mưu TP triển khai thí điểm ủy quyền cho công chức tư pháp-hộ tịch ký một số việc chứng thực thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm đối với 56/76 TTHC thực hiện DVC mức 3 theo kế hoạch năm 2019 (đến nay, Sở Tư pháp đã hoàn thành 122 DVCTT/142 TTHC của Sở) và tiếp tục thực hiện hiệu quả Hệ thống một cửa điện tử dùng chung toàn TP.

  Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực BTTP được đẩy mạnh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm; việc tham mưu của ngành tư pháp đối với những vướng mắc, vấn đề phát sinh trong quản lý điều hành của TP có chất lượng, hiệu quả tốt.

  Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những vướng mắc, khó khăn, trong 3 tháng cuối năm, Sở sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2019. Trong đó chú trọng công tác góp ý, thẩm định các dự thảo VBQPPL; tham mưu UBND TP chỉ đạo các Sở, ngành xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành VBQPPL để triển khai thi hành các Bộ Luật, Luật mới ban hành; xây dựng trình HĐND xem xét ban hành quy định nâng mức xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai.

  Tiếp tục đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô; rà soát, sửa đổi, bổ sung các VBQPPL thi hành Luật Thủ đô của TP; đề xuất cơ chế chính sách đặc thù phục vụ việc xây dựng và phát triển Thủ đô, phù hợp với Đề án thí điểm quản lý theo mô hình Chính quyền đô thị của TP. Tiếp tục thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, các Chương trình, đề án, Kế hoạch về PBGDPL của T.Ư phù hợp với điều kiện thực tế của TP; tổ chức triển khai Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2022…

  Tăng cường rà soát, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thời gian thực hiện TTHC lĩnh vực tư pháp; tiếp tục xây dựng và triển khai các DVC mức 3, 4; xây dựng, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu quan trọng của ngành tư pháp. Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành, xây dựng cơ cấu vị trí việc làm phù hợp. Chuẩn hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức tư pháp về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong bối cảnh tinh giản biên chế, xây dựng chính quyền điện tử của TP...

  Thanh Hải

   Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tu-phap-thu-do-9-thang-dau-nam-phat-huy-tot-vai-tro-tham-muu-164092.html