Từ năm 2009 sẽ tổ chức tổng kết từng năm việc thực hiện cho HSSV vay vốn học tập

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo chỉ đạo mới nhất của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, từ năm 2009 sẽ tổ chức tổng kết từng năm việc thực hiện cho HSSV vay vốn học tập

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=130235