Tự hào Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Xòe Thái là loại hình nghệ thuật đặc sắc trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Thái ở thị xã Nghĩa Lộ nói riêng và Tây Bắc nói chung. Vì vậy, khi 'Nghệ thuật Xòe Thái' được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng bào Thái và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái càng thêm tự hào, phấn khởi, xác định sẽ cùng nhau gìn giữ, phát huy hơn nữa nghệ thuật Xòe Thái trong đời sống đương đại.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tu-hao-xoe-thai-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-cua-nhan-loai-53740.htm