Tự hào về truyền thống, nhận rõ thách thức hiện tại, quyết tâm hoàn...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSCT) 63 năm trước vào những ngày này, cả nước nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa, cởi bỏ vĩnh viễn xích xiềng nô lệ, giành chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/2008/08/20080821.888