Tự do hóa giao dịch vốn và sự ổn định khu vực tài chính Việt Nam

Ngày 17/6/2008 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo “Tự do hóa giao dịch vốn và sự ổn định khu vực tài chính Việt Nam” do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Công thương Việt Nam tổ chức. Hội thảo đã tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây: