Từ 25/11, bàn giao Quyết định và Giấy chứng nhận Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông báo: Từ 25/11, bàn giao Quyết định và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.

Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có Công văn số 209/HĐGSNN-VP ngày 25/11/2022 về việc bàn giao Quyết định và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư năm 2022 theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phù; Căn cứ Nghị quyêt Phiên họp lẩn thứ X ngày 29/10/2022 cùa Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định sô 88/ỌĐ-HĐGSNN ngày 17/11/2022 công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư cho 34 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư cho 349 nhà giáo.

Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo tới các đại học, trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ cử đại diện (có công văn giới thiệu kèm theo) tới bàn giao Quyết định và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 từ ngày 25/11/2022 (giờ hành chính) tại Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, số 21 Lê Thánh Tông Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 88/ỌĐ-HĐGSNN ngày 17/11/2022 công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư cho 34 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư cho 349 nhà giáo.

DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022

Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư nhất là Y học với 7 ứng viên.

Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư nhất là Kinh tế với 45 ứng viên và Hóa học - Công nghệ thực phẩm 43 ứng viên.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học có ứng viên đạt chuẩn trong danh sách tổ chức công nhận và trao quyết định.

Danh sách số ứng viên theo các ngành được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 (đã bao gồm ngành Khoa học An ninh và Khoa học Quân sự):

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/tu-25-11-ban-giao-quyet-dinh-va-giay-chung-nhan-giao-su-pho-giao-su-nam-2022-119221126091026979.htm