Từ 15/11, cơ quan Thuế sẽ cưỡng chế thuế qua mạng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 87 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215 hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Theo đó, Thông tư 87 năm 2018 sửa đổi Điều 6 của Thông tư số 215 năm 2013 cho phép quyết định cưỡng chế thuế được gửi qua mạng. Quyết định cưỡng chế phải gửi cho đối tượng bị cưỡng chế trước khi tiến hành cưỡng chế. Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được gửi theo phương thức điện tử. Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì quyết định cưỡng chế được giao trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm qua đường bưu điện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018.