Từ 1-5, lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng

(PL)- Theo Nghị định 31/2012 quy định mức lương tối thiểu chung được Chính phủ ban hành ngày 12-4, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1-5 là 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220.000 đồng/tháng so với mức lương đang áp dụng.

Mức lương tối thiểu chung nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội; công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu chung được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật.

AX