TTCP chỉ rõ vi phạm về đất đai tại tỉnh Nam Định, kiến nghị làm rõ trách nhiệm

Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp.

Thanh tra Chính phủ ngày 7/2/2023 đã ra Thông báo Kết luận thanh tra về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Nam Định.

Theo đó, tại Thông báo Kết luận thanh tra số 308/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ cho biết, nội dung thanh tra nói trên được thực hiện theo kế hoạch thanh tra năm 2021 của cơ quan này.

Về thời kỳ thanh tra: Với việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn 2015 - 2020. Với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh này trong giai đoạn 2010 - 2020. Kết luận này cũng nêu lưu ý, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ nói trên.

50% số vụ việc kiến nghị, phản ánh liên quan đất đai

Cụ thể, trong việc triển khai thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, kết luận này cho biết, việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai vẫn còn có nội dung thiếu cụ thể, chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với một số lĩnh vực như tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và công khai minh bạch trong việc chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản thu nhập còn hạn chế.

Ảnh minh họa: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định

Ảnh minh họa: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định

Ngoài ra, nội dung tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa tập trung vào lĩnh vực quan tâm của nhân dân như chính sách về đất đai, nhà cửa; số vụ việc kiến nghị, phản ánh liên quan đến nội dung này còn phát sinh trên 50%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, sở, ngành còn chưa thực hiện tiếp dân định kỳ đầy đủ, vẫn tồn tại việc ủy quyền, phân công cho cấp phó tiếp; công tác phối hợp trong công tác tiếp công dân còn chưa kịp thời; việc mở sổ, ghi chép tại sổ tiếp công dân còn chưa đầy đủ thông tin. Một số cơ quan, đơn vị chậm hoặc chưa sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế tiếp công dân theo quy định tại Luật Tiếp công dân năm 2013; chưa có văn bản quy định việc phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tiếp công dân.

Đồng thời, theo kết luận, việc tổ chức, triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập tại một số đơn vị còn chậm, nội dung thông tin kê khai tại một số bản kê khai chưa đầy đủ; việc thực hiện quy định chuyển đổi vị trí công tác còn mang tính hình thức, còn nhầm lẫn giữa chuyển đổi vị trí công tác với luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức; một số đơn vị có năm chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ nội dung, thủ tục theo quy định về công khai, minh bạch tài chính ngân sách.

Bên cạnh đó, trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, kết luận này cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chưa kịp thời ban hành quyết định hủy bỏ một số quy định về cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư không còn phù hợp.

Sở Xây dựng chưa thực hiện công bố giá một số vật liệu cho các dự án giao thông, thủy lợi đã có trên thị trường. Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện còn chậm rà soát, thành lập các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực.

Công tác lập, phân bổ, thực hiện kế hoạch đầu tư công, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư còn hạn chế, thiếu sót như: bố trí vốn cao hơn kế hoạch vốn hàng năm, bố trí vốn cho dự án không có trong kế hoạch vốn đầu tư công, bố trí vốn cho dự án đã phê duyệt chủ trương trước thời gian quy định; một số huyện không phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, có một số dự án không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư; có dự án chưa phân định rõ cơ cấu nguồn vốn ở từng cấp ngân sách theo quy định.

Thường trực HĐND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án không thông qua HĐND tỉnh

Theo đó, qua thanh tra 6 dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước cho thấy, vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mà không thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh; áp dụng hình thức quản lý dự án, bố trí nguồn vốn chưa phù hợp; chưa ghi rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách; điều chỉnh, bổ sung dự án chưa phù hợp.

Ngoài ra, trong công tác quản lý, sử dụng đất kết luận này nêu rõ, trong các năm 2015 - 2020, việc thẩm định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện chậm. Một số chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015 chưa thực hiện được nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường không tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh này ban hành quyết định phê duyệt phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016 - 2020 đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.

Còn 6 dự án thuê đất với tổng diện tích 1,77 ha, chủ đầu tư dự án đã sử dụng đất nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chậm triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; cho công ty TNHH MTV Phương Hiển thuê 512,6 m2 đất tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Vẫn còn 17 doanh nghiệp được cổ phần hóa đang sử dụng khoảng 57,52 ha đất chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý như: lập, phê duyệt phương án sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất.

Bên cạnh đó, qua thanh tra 3 dự án sử dụng đất cho thấy vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Dương chi phí dự án được xác định chưa phù hợp; Chủ đầu tư đã xây dựng nhà điều hành, cụm bể nước thải trên ô đất hạ tầng kỹ thuật khi chưa được cơ quan chức năng bàn giao đất và tính tiền thuê đất.

Với dự án đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Thịnh Long, huyện Hải Hậu: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định giao hơn 825 nghìn m2 đất thực hiện dự án nhưng thiếu thủ tục quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Chủ đầu tư không tổ chức lập, điều chỉnh dự án và điều chỉnh quy hoạch chi tiết khi diện tích đất dự án giảm còn 418.028 m2.

Kết luận này chỉ rõ, để xảy ra các hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai nêu trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh phụ trách lĩnh vực; Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ngành phụ trách lĩnh vực; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phụ trách lĩnh vực.

Qua đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

Đồng thời, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các thiếu sót, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra và các biên bản làm việc của đoàn thanh tra trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Từ đó xác định hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nội dung được nêu tại kết luận thanh tra.

Trung Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/ttcp-chi-ro-vi-pham-ve-dat-dai-tai-tinh-nam-dinh-kien-nghi-lam-ro-trach-nhiem-post232938.gd