TST: TB chốt danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày 18/04/2008 TTGDCK đã nhận được thông báo số 4599/TB-TTLK thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán của CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông, TTGDCK Hà Nội xin thông báo như sau: