Truyền thống văn hóa là cốt cách dân tộc

Viện Văn hóa và Phát triển - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (CTQG HCM) đã tổ chức hội thảo "Giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa".