Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình: Làm tốt vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước

Chu Thanh Vân

(Cadn.com.vn) - Ngày 6-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã làm việc với Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương về tình hình hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các tổ chức tài chính và ngân hàng thuộc Khối. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương xây dựng Đề án hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước tháng 12-2017. Đảng ủy Khối và các doanh nghiệp thuộc Khối phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương trong triển khai xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm (2006-2016) việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển nhanh và bền vững; đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước; xã hội hóa dịch vụ công”, trình Bộ Chính trị trước tháng 5-2017.

Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Đảng ủy Khối, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của Nhà nước, trong đó cần nâng cao ý thức và trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản trị đủ sức điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Nâng cao năng lực dự báo, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong cả nước trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, quản lý đảng viên. Đặc biệt coi trọng việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình: Làm tốt vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước - Ảnh 1

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình

Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý những bất cập về đầu tư ra nước ngoài, có giải pháp giảm thiểu thiệt hại và khắc phục tình trạng một số dự án đầu tư kéo dài gây lãng phí, thất thoát; các dự án đầu tư đã đưa vào vận hành không hiệu quả, thua lỗ.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu thành công, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, làm tốt vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt phải thực hiện tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước. Cần đặc biệt coi trọng vấn đề chất lượng sản phẩm, tạo dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn lực, nâng cao trách nhiệm trong đóng góp ngân sách quốc gia, đóng góp tỷ trọng trong GDP.

Vấn đề quản trị doanh nghiệp cần được đặt lên ưu tiên hàng đầu, từng bước ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại, tạo sự chuyển biến rõ rệt về hiệu quả doanh nghiệp – đồng chí Nguyễn Văn Bình nêu rõ.