Trước hết là nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Việc thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớí lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV); dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.quocphongtoandan.46592.qdnd