Trước 25/10, trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị thiệt hại sự cố môi trường

Theo Sở Tài chính Hà Tĩnh, đến ngày 17/10, chưa có địa phương nào ở Hà Tĩnh phê duyệt xong giá trị thiệt hại trình Thường trực Hội đồng thẩm tra cấp tỉnh thẩm tra, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt và chi trả tiền bồi thường cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, hiện các vướng mắc, khó khăn đã được các sở, ngành liên quan hướng dẫn, giải đáp; kinh phí phục vụ bồi thường đã được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 15/10/2016.

Trước 25/10, trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị thiệt hại sự cố môi trường - Ảnh 1

Đến ngày 17/10/2016, chưa có địa phương nào ở Hà Tĩnh phê duyệt xong giá trị thiệt hại

Để khẩn trương hoàn tất các thủ tục và tổ chức chi trả tiền bồi thường do sự cố môi trường cho các tổ chức, cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân, TX Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh khẩn trương hoàn tất hồ sơ, tổ chức thẩm định và phê duyệt giá trị thiệt hại do sự cố môi trường tại các địa phương theo quy định, hoàn thành trước ngày 21/10/2016; căn cứ hồ sơ thẩm định, phê duyệt từng đợt để đảm bảo tiến độ công khai và chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng.

Việc chi trả tiền cho các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo đúng quy định, đến tận tay người dân, nhanh chóng, thuận lợi theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5295/UBND-NL ngày 13/10/2016.

UBND các huyện nói trên cần thành lập Hội đồng chi trả tiền bồi thường cấp huyện và chỉ đạo UBND các xã/phường/thị trấn thành lập tổ chi trả tiền bồi thường (hoàn thành trước 20/10/2016), đồng thời chỉ đạo và tổ chức thực hiện chi trả số kinh phí đã tạm cấp tại Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 15/10/2016 của UBND tỉnh cho các đối tượng, hoàn thành trước ngày 5/11/2016.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thẩm tra của tỉnh đôn đốc, yêu cầu các địa phương phê duyệt giá trị thiệt hại, đồng thời tổng hợp, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị thiệt hại trên địa bàn tỉnh trước ngày 25/10/2016 để báo cáo trung ương theo quy định;

Khẩn trương ban hành hướng dẫn và chỉ đạo các thành viên Hội đồng thẩm tra của tỉnh, các tổ công tác của Hội đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát quy trình tiếp nhận, quản lý kinh phí bồi thường, trình tự, thủ tục chi trả tiền cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 13993/BTC-NSNN ngày 4/10/2016 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5295/UBND-NL ngày 13/10/2016.

Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với giám đốc các sở: Tài chính, Công thương, VHTT&DL, Cục trưởng Cục Thống kê và cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện kê khai, thẩm định, phê duyệt theo quy định; kịp thời giải đáp, hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hoặc đề xuất xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương để được hướng dẫn thực hiện.

H.X