Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Dương- Nhiều hình thức tư vấn nghề nghiệp, việc làm

Năm 2008, Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Dương (TTGTVL) thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành tốt các nhiệm vụ về dạy nghề, tư vấn nghề, tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, thu thập và cung ứng thông tin thị trường lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh...