Trung Quốc đổi mới công tác cán bộ

Lần đầu tiên, Trung Quốc đã áp dụng rộng rãi hình thức lấy ý kiến số đông để lựa chọn cán bộ lãnh đạo trong các cuộc tái bổ nhiệm ở các cấp ủy đảng từ tỉnh, thành phố, quận, huyện cho tới tận phường, xã...