Trừ điểm GPLX: Tính răn đe cao nhưng phải chặt chẽ, minh bạch

Quy định về trừ điểm GPLX mang tính răn đe cao, tuy nhiên phải thực sự chặt chẽ, minh bạch, không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, tránh tình trạng tiêu cực.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/tru-diem-gplx-tinh-ran-de-cao-nhung-phai-chat-che-minh-bach-post286193.html