Trợ giúp thanh niên nông thôn xóa đói, giảm nghèo

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Thực hiện xóa đói, giảm nghèo cho thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên. Thông qua đó khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, giúp thanh niên xây dựng ý chí, khát vọng lập thân, lập nghiệp.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127045&sub=51&top=37