Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được điều chỉnh như thế nào?

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Theo quy định mới thì các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được điều chỉnh như thế nào?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131369&sub=69&top=40