Trợ cấp mất sức lao động: Ai được hưởng?

Từ ngày 1-7-2010, những đối tượng mất sức lao động đã bị ngưng hưởng chế độ trợ cấp sẽ được hưởng lại theo Quyết định 613/QĐ-TTg và Thông tư hướng dẫn số 16/2010 của Bộ LĐTB-XH.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ chính sách mới này, ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh giải đáp một số vấn đề sau: Đối tượng được hưởng và mức trợ cấp Quyết định 613/QĐ-TTg tiếp tục giải quyết trợ cấp hàng tháng cho những đối tượng có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế nhưng đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Cụ thể là những người hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 60/HĐBT, Quyết định số 812/TTg ngày 12-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ, mà có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm (kể cả trường hợp đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động theo quy định tại Nghị định số 163/CP và hết tuổi lao động (nam 60, nữ 55 tuổi). Riêng những người đủ điều kiện nhưng đã hết tuổi lao động trước 1-7-2010 sẽ được hưởng trợ cấp từ ngày 1-5-2010. Các trường hợp đủ điều kiện về thời gian công tác thực tế nhưng chưa đủ điều kiện về tuổi đời, sẽ được giải quyết hưởng tiếp trợ cấp khi hết tuổi lao động. Khách làm thủ tục tại Bảo hiểm xã hội TPHCM. Ảnh: B.K. – Những người đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng là 464.267 đồng (bằng mức của đối tượng hưởng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg) và mức trợ cấp này sẽ được điều chỉnh theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra, còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khi chết, người lo mai táng được hưởng tiền mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung. – Những trường hợp hết tuổi lao động trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì được hưởng trợ cấp kể từ ngày 1-5-2010. Cơ quan nào giải quyết chế độ này? Trách nhiệm giải quyết chế độ này thuộc về cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố nơi ban hành quyết định thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Trước đây, bảo hiểm xã hội TP. đã có quyết định ngưng hưởng khoảng 2.400 trường hợp. Để thực hiện quyết định này, bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã thống kê danh sách những trường hợp đủ điều kiện hưởng và sẵn sàng cho công tác chi trả. Trong trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp mất sức lao động nhưng đối tượng đã thay đổi nơi cư trú nhưng vẫn thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh thì đối tượng sẽ làm đơn theo mẫu nộp tại bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi đang cư trú và nhận trợ cấp hàng tháng tại nơi này. Đối với trường hợp trước đây đã được bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh chi trả và ra quyết định dừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và hiện nay đối tượng đã chuyển về tỉnh, thành khác sinh sống thì liên hệ nộp đơn tại bảo hiểm xã hội quận, huyện thuộc TP. Hồ Chí Minh - nơi trước đây chi trả trợ cấp hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh. Nhận được hồ sơ này, bảo hiểm xã hội TP. sẽ ra quyết định hưởng trợ cấp theo QĐ 613, đồng thời lập hồ sơ di chuyển về bảo hiểm xã hội tỉnh, thành nơi đối tượng đang cư trú để chi trả trợ cấp.