Trình tự sử dụng vốn sự nghiệp

Công tác lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản được quy định như sau:

Trình tự sử dụng vốn sự nghiệp - Ảnh 1

Thủ trưởng đơn vị dự toán trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định từ điều 33 đến 36 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và điều 4 Thông tư 39/2015/TT-BNNPTNT của Bộ NN-PTT quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ NN-PTNT quản lý.

Người có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là người có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng; người quyết định mua sắm tài sản.

Thủ trưởng đơn vị dự toán trực thuộc Bộ tổ chức lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết và quản lý hợp đồng theo quy định từ điều 6 đến 10 Thông tư 39/2015/TT-BNNPTNT.

Thẩm quyền quyết định xử lý tài sản nhà nước được quy định như sau:

Đối với thu hồi, bán tài sản nhà nước: Việc thu hồi, bán tài sản nhà nước là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất) do Bộ Tài chính quyết định.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT quyết định thu hồi, bán đối với tài sản không phải là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất thuộc phạm vi quản lý của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.

Đối với việc điều chuyển tài sản nhà nước: Bộ trưởng Bộ NN-PTNT quyết định điều chuyển tài sản nhà nước là nhà, đất, xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng, xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, vườn cây lâu năm, đàn gia súc, gia cầm giống gốc, các tài sản thuộc chương trình mục tiêu.

Trình tự, thủ tục thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản nhà nước thực hiện theo quy định tại điều 14, 17, 21, 28 Nghị định số 52/NĐ-CP.

Với các tài sản còn lại giao Vụ Tài chínhquyết định điều chuyển tài sản giữa các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ (trừ các đơn vị trực thuộc Tổng cục). Các Tổng cục quyết định điều chuyển tài sản giữa các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT quyết định thanh lý tài sản nhà nước là nhà, đất, xe ô tô chuyên dùng có gắn trang thiết bị chuyên dùng, xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, vườn cây lâu năm, đàn gia súc, gia cầm giống gốc, các tài sản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Giao Vụ Tài chính quyết định thanh lý tài sản cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ (trừ các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục) đối với các tài sản còn lại (không bao gồm nhà, phương tiện vận chuyển, vườn cây lâu năm, đàn gia súc, gia cầm giống gốc) có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng/đơn vị tài sản trở lên.

Giao thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ (không bao gồm các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục) quyết định thanh lý tài sản đối với các tài sản (không bao gồm nhà, đất, xe ô tô chuyên dùng có gắn kèm thiết bị chuyên dùng, xe ô tô có cấu tạo đặc biệt theo yêu cầu chyên môn nghiệp vụ; vườn cây lâu năm, đàn gia súc, gia cầm giống gốc) có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 500 triệu đồng/đơn vị tài sản. (Hết)