Trình tự sử dụng vốn sự nghiệp

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên...

Trình tự sử dụng vốn sự nghiệp - Ảnh 1

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ NN-PTNT quản lý (Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ), gọi tắt là đơn vị dự toán.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2016.

+ Lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí:

Căn cứ dự toán ngân sách và các nguồn khác, đơn vị lập kế hoạch sử dụng kinh phí để đầu tư vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên theo quy định, trình Bộ phê duyệt trước ngày 1/4 hàng năm.

Trường hợp được bổ sung kinh phí hoặc cần điều chỉnh trong năm để đầu tư vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên, đơn vị dự toán trình Bộ duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng kinh phí trước ngày 31/12 hàng năm.

Bộ NN-PTNT giao Vụ Tài chính phê duyệt kế hoạch sử dụng tất cả các nguồn kinh phí cho các đơn vị dự toán (trừ các đơn vị trực thuộc Tổng cục); giao Tổng cục Thủy lợi, Thủy sản, Lâm nghiệp phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí cho các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục;

Giao các cơ quan, đơn vị được Bộ giao chủ trì thực hiện chương trình mục tiêu phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu trong trường hợp thực hiện theo hình thức không hình thành dự án đầu tư.

Nguồn kinh phí để đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, gồm: Nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước được giao trong dự toán ngân sách hàng năm (bao gồm cả nguồn điều chỉnh, bổ dung trong năm); nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu trong trường hợp thực hiện theo hình thức không hình thành dự án đầu tư; nguồn thu từ phí, lệ phí được sử dụng theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí; nguồn thu hợp pháp theo quy định.

Ngoài ra còn có các nguồn kinh phí từ thu hoạt động sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập; nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Vay nợ, viện trợ không hoàn lại được cân đối trong chi thường xuyên ngân sách nhà nước; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thuộc ngân sách nhà nước (trừ trường hợp điều ước quốc tế về ODA và vay vốn ưu đãi mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên có quy định khác). (Còn nữa)