Trình Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

Vào cuối ngày làm việc hôm nay (22/10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày Tờ trình giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được UBTVQH giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước (ảnh TP)

Đọc Tờ trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Căn cứ điều 74 Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và Nội quy kỳ họp Quốc hội cũng như Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội khóa XIV đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021". Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết thêm, trước đó các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành quy trình, thủ tục lựa chọn, giới thiệu nhân sự để trình Quốc hội xem xét, bầu, phê chuẩn theo đúng quy định về công tác của Đảng, Nhà nước với yêu cầu đặt ra bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm, dân chủ của Quốc hội. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ Tờ trình và các tài liệu kèm theo về nhân sự để Quốc hội bầu, phê chuẩn nhân sự đạt kết quả tốt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: 8h sáng mai (23/10), các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại đoàn về nhân sự Chủ tịch nước, các đoàn sẽ lập biên bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung thảo luận, sau đó quay lại hội trường để tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước.

Theo quy trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về nội dung này. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử; sau đó thành lập Ban kiểm phiếu và bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Kết quả bầu Chủ tịch nước sẽ được công bố trong chiều mai 23/10. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội. Lễ tuyên thệ sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

L.Hà- Th. Hà