Trình Chính phủ dự thảo nghị định về mua bán điện năng lượng tái tạo trong tháng 5-2024

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Bộ Công thương phải hoàn thiện dự thảo Nghị định Quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA) trình Chính phủ trong tháng 5 này.

Theo đánh giá của Phó thủ tướng, thời gian qua, việc xây dựng cơ chế chính sách mới về cơ chế DPPA của Bộ Công thương còn chậm, nội dung dự thảo nghị định còn rất nhiều vấn đề cần làm rõ.

Về phạm vi, cần tập trung cho phát triển các loại hình năng lượng tái tạo thay vì phát triển năng lượng hóa thạch. Về đối tượng, cần khuyến khích tất cả các thành phần, nhất là doanh nghiệp phát triển và tiêu dùng năng lượng tái tạo để nhận được tín chỉ xanh. Về chính sách cần nghiên cứu xây dựng chính sách có độ mở, theo cơ chế thị trường; quy định rõ các hình thức mua bán điện trực tiếp, trách nhiệm của bên mua, bên bán, cơ quan quản lý nhà nước để bảo đảm phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả, tuyệt đối không để sơ hở, xảy ra cơ chế xin - cho.

Hoàng Lộc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202405/trinh-chinh-phu-du-thao-nghi-dinh-ve-mua-ban-dien-nang-luong-tai-tao-trong-thang-5-2024-fd858cb/