Triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2024

Nhằm tập trung triển khai thực hiện tốt công tác dân vận năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2024.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, thực hiện công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Thực hiện nghiêm quy chế bí thư cấp ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân, nhất là đối với cấp cơ sở; đồng thời, theo dõi kết quả giải quyết sau đối thoại.

Tập trung đề ra các giải pháp để tham mưu chỉ đạo, khắc phục những hạn chế của công tác dân vận trong thời gian qua; phát huy lực lượng nòng cốt ở cơ sở, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường đi cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình đời sống, tâm trạng các tầng lớp nhân dân, các vấn đề xã hội mới phát sinh để chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chủ trương, giải pháp về công tác dân vận đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp có thể phát sinh “điểm nóng”.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Quan tâm phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh... sớm ổn định cuộc sống. Kịp thời chăm lo đời sống đối tượng chính sách, người nghèo, công nhân, lao động,…

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện thành công, có hiệu quả trong ngành, địa phương để giới thiệu và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có đặc điểm và điều kiện tương đồng để học tập, nhân rộng mô hình. Quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” liên quan đến đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở…, xác định đây là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của các đơn vị, địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Thực hiện nghiêm túc việc phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận chính quyền. Thực hiện nghiêm Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân. Rà soát, xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” liên quan trực tiếp đến người dân và giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương gắn với nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng vũ trang quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ công tác dân vận trong lực lượng vũ trang. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phối hợp với ban dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi với Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam về thực hiện công tác dân vận, trọng tâm là Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”; thực hiện ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp giữa ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy ven biển với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác vận động ngư dân tại các địa phương…

Các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa các nội dung, giải pháp để triển khai thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Dân vận Tỉnh ủy) để kịp thời theo dõi, chỉ đạo. Ban Dân vận Tỉnh ủy chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nội.

-->> Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Theo quangngai.dcs.vn

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/chinh-tri/chi-thi-nghi-quyet-cua-dang-cua-tinh-uy/202402/trien-khai-thuc-hien-cong-tac-dan-van-nam-2024-a583125/