Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế

    Gốc

    Ngày 2-10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/146177