Triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

QĐND - Ngày 12-4, tại Hà Nội, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị Triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) ngày 1-12-2011 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

QĐND - Ngày 12-4, tại Hà Nội, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị Triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) ngày 1-12-2011 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định: Chỉ thị của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" là tiếp nối những tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng qua các thời kỳ; đề cập nhiều vấn đề quan trọng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả; tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân tích cực, tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc .

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu từng đại biểu quán triệt, nắm vững nội dung của Chỉ thị; quá trình quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị phải gắn với việc triển khai sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó, tổ chức thực hiện thắng lợi Chỉ thị của Ban Bí thư; tập trung thảo luận về phương hướng, kế hoạch, biện pháp triển khai Chỉ thị đến các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, để đạt mục tiêu, yêu cầu trong Chỉ thị đã đề ra.

Báo cáo kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua, báo cáo của Bộ Công an do Thứ trưởng Lê Quý Vương trình bày nêu rõ: Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, cảnh giác và đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, hoạt động kích động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội của đất nước. Phong trào đã huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn ma túy; phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. Phong trào đã gắn kết với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các phong trào hành động cách mạng; nhiều mô hình điển hình trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được xây dựng và phát huy hiệu quả…”.

Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" đặt ra mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phấn đấu đến năm 2020 không còn xã, phường, thị trấn, đơn vị có phong trào yếu. Chỉ thị yêu cầu phải nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện của chính quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các ban, ngành đoàn thể các cấp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự;... Chỉ thị cũng nêu rõ 7 nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

QUỐC AN