Triển khai thực hiện 62 cuộc thanh tra

Trong 9 tháng qua, ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện 62 cuộc thanh tra ở 89 đơn vị. Đến nay, đã kết thúc 53/62 cuộc, ban hành kết luận 42/53 cuộc thanh tra. Còn lại 11 cuộc thanh tra đang tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả.

Qua thanh tra, phát hiện có 22 đơn vị vi phạm trong hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh với tổng sai phạm về kinh tế hơn 11,6 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 721,14 triệu đồng; chấn chỉnh công tác thu chi tài chính, quản lý tài sản theo đúng nguyên tắc tài chính kế toán 10,8 triệu đồng. Đề xuất 16 kiến nghị chấn chỉnh về công tác quản lý ở các đơn vị được thanh tra, kiểm tra. Kiến nghị xử lý hành chính hình thức kiểm điểm trách nhiệm 36 cá nhân và 1 tổ chức. Bước đầu đã thu hồi được 530,29 triệu/721,14 triệu đồng (đạt 73,5%).

Lê Nguyên