Triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm xác định cụ thể nội dung, công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành luật; đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao đối với đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh của luật và của các tầng lớp nhân dân đối với việc triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Trong kế hoạch xác định, Công an tỉnh chủ trì và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan thực hiện nhiều nội dung quan trọng như: tổ chức, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh, nhất là cán bộ, chiến sĩ làm công tác xây dựng phong trào, công an cấp xã nắm chắc luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp nhận, triển khai tài liệu tuyên truyền; rà soát văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, góp ý văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, xây dựng phương án kiện toàn và kiểm tra việc thi hành luật.

Nguồn kinh phí thực hiện việc triển khai luật được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Mặt khác, trong kế hoạch cũng xác định, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Nhật Minh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202404/trien-khai-thi-hanh-luat-luc-luong-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-cef6c57/