Triển khai hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội, năm 2023 Sở Tư pháp TP đã triển khai có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đạt nhiều kết quả tích cực.

Sở Tư pháp TP Hà Nội:

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp TP Hà Nội. Ảnh: TL

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp TP Hà Nội. Ảnh: TL

Theo báo cáo của Sở Tư pháp TP, về công tác thanh tra: UBND TP đã chỉ đạo Sở Tư pháp xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 theo Kế hoạch số 128/KH-STP ngày 14/12/2022 của Sở Tư pháp. Kết quả: thực hiện 07 cuộc thanh tra về trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và về lĩnh vực công chứng, chứng thực; đồng thời theo dõi và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

Công tác tiếp công dân, đã tiếp 626 lượt/626 người, trong đó: tiếp thường xuyên: 618 lượt/618 người; tiếp định kỳ/đột xuất của lãnh đạo Sở: 28 lượt/28 người.

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã tiếp nhận tổng số 309 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó: tố cáo: 113 đơn, khiếu nại: 47 đơn; kiến nghị, phản ánh: 149 đơn, đơn không thuộc thẩm quyền: 301 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (đã chuyển đơn hoặc hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định), đơn thuộc thẩm quyền: 08 đơn tố cáo (không có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài).

Công tác phòng, chống tham nhũng: tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình số 10-CT/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy).

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm; nghiêm túc triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định Số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, năm 2024, TP tiếp tục phổ biến, quán triệt Thông tư số 04, 05, 07/2021/TT-TTCP hướng dẫn về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 7/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” theo Kế hoạch số 126/KH-STP ngày 14/12/2022 của Sở Tư pháp.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 21/KH-STP ngày 10/3/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022; Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội; Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 7/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo nói riêng; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024; triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện các Chuyên đề của Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy; quán triệt tới công chức, viên chức nhằm thực hiện tốt nội dung Kế hoạch của Sở đề ra.

Lãnh đạo Sở Tư pháp TP Hà Nội cho biết, tiếp tục tham mưu thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình số 10-CT/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy).

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/trien-khai-hieu-qua-cong-tac-thanh-tra-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-370962.html