Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp xã

UBND TP vừa ban hành Kế hoạch số 198, triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã, thuộc 18 huyện, thị xã trên địa bàn TP.

Theo đó, tiếp tục triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, liên thông thủ tục hành chính theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP- BCA-BYT tại 416 các xã, phường, thị trấn thuộc 18 huyện, thị xã, đảm bảo thống nhất và đồng bộ. Trong đó, giai đoạn 1, triển khai thí điểm tại 139 xã thuộc 6 huyện; giai đoạn 2, triển khai tại 277 xã, thuộc 12 huyện, thị xã còn lại. TP giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Viễn thông Hà Nội, các công ty đảm bảo điều kiện hệ thống mạng WAN, Trung tâm dữ liệu, hệ thống tổng đài nhắn tin, máy tính hoạt động ổn định phục vụ tốt cho việc cài đặt và sử dụng khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư, các dịch vụ công mức độ 3 theo từng giai đoạn triển khai. Đồng thời, các huyện, thị xã và UBND xã phải chủ động rà soát lại toàn bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo hướng dẫn của Sở TT&TT, phối hợp trong công tác triển khai giải pháp ảo hóa tại đơn vị. Quán triệt, phổ biến chủ trương của TP trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến đến cán bộ, công chức tại các đơn vị để thực hiện nghiêm túc, phục vụ tốt nhất cho người dân và xã hội. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, niêm yết công khai tại bộ phận một cửa, tại các khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa để công dân, tổ chức biết về cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và lợi ích đạt được khi sử dụng. Tăng cường bố trí cán bộ hoặc huy động lực lượng đoàn viên thanh niên và bố trí thiết bị để hỗ trợ người dân nhập hồ sơ trực tuyến khi nộp thủ tục tại bộ phận Một cửa.