Triển khai các đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày 21/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã chủ trì Hội nghị với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/trien-khai-cac-de-an-cua-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-111706.htm