Triển khai 136 cuộc thanh tra

9 tháng, toàn ngành Thanh tra tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện 136 cuộc; kết thúc thanh tra trực tiếp 117 cuộc, ban hành 112 kết luận.

Qua thanh tra, phát hiện 290/359 đơn vị có sai phạm với tổng số tiền hơn 29,3 tỷ đồng, 30.646m2 đất; kiến nghị thu hồi 20,9 tỷ đồng (đã thu hồi được hơn 12,3 tỷ đồng); giảm trừ, thi công bổ sung, điều chỉnh dự toán, xử lý khác hơn 8,4 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ, 2 đối tượng; kiểm điểm, rút kinh nghiệm 31 cá nhân và 19 tập thể.

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra, số kết luận thanh tra và quyết định xử lý được kiểm tra trong kỳ báo cáo là 81. Qua đó, thu hồi hơn 4,1 tỷ đồng; 2.839m 2 đất. Xử lý hành chính, kiểm điểm, rút kinh nghiệm 18 cá nhân, 9 tập thể.

PH