Trên quê hương “Chiếc gậy Trường Sơn”

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Cái nôi của phong trào "Chiếc gậy Trường Sơn" (xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), nơi có nhiều phong trào đi đầu cả nước trong kháng chiến, hôm nay, trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đang không ngừng chuyển mình, nâng cao đời sống của người dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/207562