Trên 99,6% cổ đông nắm 0,45% vốn, Sonadezi khẳng định đủ điều kiện là công ty đại chúng

  Báo Đầu Tư
  2 liên quanGốc

  Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho rằng, Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi; UPCoM: SNZ) không đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

  Rà soát trong quá trình chốt danh sách thực hiện quyền, VSD phát hiện Sonadezi không đảm bảo điêu kiện công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 1.a Điều 32 Luật Chứng khoán 2019.

  Cụ thể, điều khoản này quy định, công ty đại chúng là công ty cổ phần phải có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ. Trong khi đó, Sonadezi hiện có 512 cổ đông, thì riêng 2 cổ đông lớn đã nắm tới 99,54% vốn, 510 cổ đông (chiếm 99,6% cổ đông) nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn của công ty chỉ nắm 0,46% vốn.

  Liên quan tới văn bản của VSD, Sonadezi vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định vẫn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

  Theo giải trình của công ty, vào thời điểm tháng 5/2017, Tổng công ty có 197 cổ đông, đủ điều kiện là công ty đại chúng theo điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11. Ngày 06/7/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản số 4583/UBCK-GSĐC chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty Sonadezi. Ngày 13/11/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 925/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Sonadezi và Thông báo số 1467/TB-SGDHN về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SNZ là ngày 20/11/2017.

  Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh TP.HCM lập ngày 29/03/2022, Tổng công ty Sonadezi có 512 cổ đông, trong đó cổ đông lớn là UBND tỉnh Đồng Nai sở hữu 99,54%, Tổng công ty Sonadezi (đang sở hữu 8.200 cổ phiếu quỹ) cùng với 510 cổ đông khác không phải là cổ đông lớn sở hữu 0,46% vốn điều lệ.

  Đến thời điểm hiện nay, Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Sonadezi chưa có bất kỳ quyết định nào về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SNZ.

  Việc cổ đông lớn là UBND tỉnh Đồng Nai sở hữu 99,54% vốn điều lệ, tất cả các cổ động còn lại chỉ sở hữu 0,46% đã được Tổng công ty Sonadezi công bố thông tin từ khi Tổng công ty lập hồ sơ đăng ký công ty đại chúng và định kỳ 6 tháng trong suốt thời gian qua. Lần công bố thông tin gần nhất là vào ngày 11/01/2022 trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

  Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Sonadezi đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trước ngày Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực và vẫn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11. Tổng cộng ty Sonadezi không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy đăng ký giao dịch cho đến khi Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty có quyết định khác.

  Vì vậy, Sonadezi khẳng định vẫn đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành số 54/2019/QH14.

  H.T

  Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/tren-996-co-dong-nam-045-von-sonadezi-khang-dinh-du-dieu-kien-la-cong-ty-dai-chung-d163663.html